Hợp đồng gói 9: Công tác nạo vét kênh và đổ thải - Phần B - Dự án Xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện.

Dự án

Dự án Xây dựng hạ tầng cảng Lạch Huyện

Công trình

Hợp đồng gói 9: Công tác nạo vét kênh và đổ thải Phần B. Nạo vét sa bồi từ STA 34+000 đến 45+000

Chủ đầu tư

Bộ giao thông vận tải – Ban quản lý dự án hàng hải

Địa điểm

Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

Nhà thầu chính

Liên danh Penta - Rinkai

Nhà thầu phụ

Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung

Thời gian

3/2018 – 6/2018